Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 26 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Ющенко Н. Л. Переддипломна практика. Методичнi вказiвки для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Ющенко Н.Л. – Чернiгiв: ЧНТУ, 2014. – 139 с. Методичні вказівки 2014
Ющенко Н. Л. Облік і аудит. Методичнi вказiвки з проходження переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / Укл.: Ющенко Н.Л. – Чернiгiв: ЧДТУ, 2012. – 23 с. Методичні вказівки 2012
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Раціональне і стійке землекористування – основа продовольчої безпеки / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко // Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку : функціональний, галузевий і регіональний вектори : моногр. / [під заг. ред. С. М. Шкарлета]. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – С. 299- Стаття 2015
Ющенко Н. Л. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Методичнi рекомендації до виконання розрахункової роботи для магістрантів спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит” / Укл.: Ющенко Н.Л. – Чернiгiв: ЧНТУ, 2015. – 33 с. Методичні вказівки 2015
Ющенко Н. Л. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Методичнi рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит” та магістрантів спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит” / Укл. : Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧНТУ, 2016. – 59 с. Методичні вказівки 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ющенко Н. Л. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с. Навчальний посібник 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Моделювання процесів управління ресурсами і витратами при модернізації та заміні технологічного обладнання теплових пунктів і теплових мереж теплоенергетичних підприємств / Ющенко Н. Л. // Економіко-математичне моделювання : збірник матеріалів Першої Національної науково-методичної конф Теза 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. До питання управління матеріальними запасами з використанням економіко-математичних моделей / Н. Л. Ющенко, А. О. Мороз // Сьома міжнародна наук.-практ. конф. „Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ‘2012”. Тези доповідей. – Чернігів-Жукин. – 27-30 червня 2012 р. – С. 207-21 Теза 2012
Ющенко Н. Л. Економіко–математичне моделювання. Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи для студентiв напрямів підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” галузі знань 0501 „Економіка і підприємництво” заочної форми навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2012. – 72 с. Методичні вказівки 2012
Ющенко Н. Л. Економічна статистика. Методичнi вказiвки до виконання розрахункової (контрольної) роботи для студентiв за напрямами підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2008. – 21 с. Методичні вказівки 2008
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до вивчення дисципліни для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” усіх форм навчання / Укл. : Ющенко Н. Л., Ющенко Т. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 103 с. Методичні вказівки 2007
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спецiальності 6.050100 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 15 с. Методичні вказівки 2007
Ющенко Н. Л. Економічна кібернетика. Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спецiальності 6.050100 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Ющенко Н. Л. – Чернiгiв : ЧДТУ, 2007. – 80 с. Методичні вказівки 2007
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Моделі і методи аналізу вигід і витрат у прийнятті рішень / Н. Л. Ющенко, А. М. Міщенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки” : науковий журнал / Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький : Хмельн. нац. ун-т, 2016. – № 2, Т. 1 (234). – С. 97-104. Стаття 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Порівняльний аналіз програмних продуктів, що реалізовують моделі і методи управління постачанням та матеріальними запасами / Н. Л. Ющенко, М. М. Ворох // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун- т Стаття 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Розвиток професійно незалежної статистичної системи України – виробника необхідної для громадян, бізнесу і державних органів інформації / Ющенко Н. Л. // Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т. А., Нехай Стаття 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Міжнародний досвід у розвитку і регулюванні ринку аграрної землі в Україні / Ющенко Н. Л. // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – Стаття 2017
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України / Ющенко Н. Л. // Науковий вісник Полісся / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. Стаття 2016
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Про оптимізаційну лінійну статичну модель здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації осіб та професійно-кадрового забезпечення підприємств на рівні регіону / Ющенко Н. Л. // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том ІV. – Стаття 2004
Ющенко Н. Л. Ющенко Н. Л. Статистика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 344 с. Навчальний посібник 2015