Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ
Publication title:
ELIMINATION OF INTRAGROUP INCOME IN THE FINANCIAL REPORTING OF THE INDUSTRIAL GROUPS
Ключові слова
консолідована фінансова звітність , МАТЕРИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, внутрішньогруповий прибуток, процедури консолідації, дочірні підприємства.
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2016
Видавництво
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 1 (5), 2016
Мова
Українська
Аннотація
Розглянуто проблему виключення (елімінації) результатів внутрішньогрупових операцій між учасниками виробничої консолідованої групи. Досліджено основну термінологію внутрішньогрупових операцій при консолідації фінансової звітності. Розкрито відмінність між реалізованим та нереалізованим внутрішньогруповим прибутком. Порушено проблему виключення внутрішньогрупового прибутку з консолідованої фінансової звітності виробничої
групи компаній. Висвітлено особливості консолідаційних корегувань виробничих консолідованих груп, що полягає у виключенні внутрішньогрупового прибутку з залишків виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості її реалізації. Запропоновано наближену методику розподілу внутрішньогрупового прибутку
між залишками виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості її реалізації, що ґрунтується на розрахунку середнього вмісту внутрішньогрупового прибутку в вартості активів. На прикладі показано застосування цієї методики.
Abstract
The article considers the problem of exclusion (elimination) of the results of intercompany transactions between members of the consolidated industrial group; it explains the basic terminology of intercompany transactions with the financial reporting consolidation. The article disclosed the difference between realized and unrealized intragroup income, raised the problem of elimination of intragroup income in the consolidated financial statements of the industrial group. It is demonstrated the features of consolidation adjustments of industrial consolidated groups, consisting in the elimination of intragroup income from the remnants of inventories, work in progress, finished production and the COGS. In the article is shown a rough technique of intragroup income distribution between the remaiders of inventories, work in progress, finished production and the COGS, based on the calculation of the average content of intragroup imcome in the value of assets. The example presents the use of this technique.
Аркушів
7
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/365/
Скачати публікацію
Назва файлу
consolidation-intragroup-elimination-1-onyshchenko-2016.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
255
Скачувань
113
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів