Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ГРУПАХ
Publication title:
INTRAGROUP INCOME ELIMINATION DURING PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTING IN TRADE GROUPS
Ключові слова
консолідована фінансова звітність , МАТЕРИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, внутрішньогруповий прибуток, процедури консолідації, дочірні підприємства
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2016
Видавництво
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 3 (7), 2016
Мова
Українська
Аннотація
Розглянуто проблему виключення (елімінації) результатів внутрішньогрупових операцій між учасниками консолідованої групи. Досліджено основну термінологію внутрішньогрупових операцій у процесі консолідації фінансової звітності. Розкрита відмінність між реалізованим та нереалізованим внутрішньогруповим прибутком. Порушено проблему виключення внутрішньогрупового прибутку з консолідованої фінансової звітності групи компаній. Розгля-
нуто облік операцій при продажу товарів материнським підприємством дочірньому та подальшим його продажем за межі групи. Наведено на прикладі коригування, які здійснюють для виключення наслідків внутрішньогрупової операції в разі повного перепродажу товарів за межі групи, часткового перепродажу та відсутності такого перепродажу. У прикладі розглянуто вплив внутрішньогрупових операцій на статті доходу та собівартості звіту про сукупний дохід (фінансовий результат) та статті товарів та нерозподіленого прибутку звіту про фінансовий стан (балансу) консолідованої групи.
Abstract
The article considers the problem of exclusion (elimination) of the results of intercompany transactions between members of the consolidated group, it explains the basic terminology of intercompany transactions with the financial reporting consolidation. The article disclosed the difference between realized and unrealized intragroup income, raised the problem of elimination of intragroup income in the consolidated financial statements of the group. The article considers accounting operations for the sale of goods by the parent company to subsidiary and their subsequent sale outside the group. It shows the example of adjustments, which are caring out to eliminate the effects of intragroup transactions in the event of a complete resale of goods outside the group, and its resale partial absence. In the example, it is considered the effect of intercompany transactions on the income and COGS of comprehensive income (financial results) and items of goods and retained income statement of financial position (balance sheet) of the consolidated group.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/366/
Скачати публікацію
Назва файлу
consolidation-intragroup-elimination-2-onyshchenko-2016.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
283
Скачувань
111
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів