Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Навчальний посібник
Назва публікації
Облік у бюджетних установах
Publication title:
Accounting in budget institutions
Ключові слова
budgetary institutions, бухгалтерський облік, accounting, Ukraine, Україна, бюджетні установи
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2016
Видавництво
Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник. / за ред. Леня В.С. — Чернігів: Десна Поліграф, 2016. — 560 с.
Мова
Українська
Аннотація
У навчальному посібнику викладені особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організацій, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. У кожній темі, де це вимагається її змістом, наведені завершені числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал.
Включені до посібника питання для самопідготовки, тести та задачі дають змогу використовувати посібник для проведення практичних занять, видачі завдань для самостійної підготовки та тестового контролю знань студентів.
Розраховано насамперед для студентів спеціальності 071 “Облік та оподаткування” рівня підготовки бакалавр та магістр. Посібник буде корисним також студентам інших економічних спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівникам установ, що фінансуються з бюджету.
Abstract
The manual describes the specifics of accounting and reporting institutions and organizations that are administrators and recipients of budget funds, according to the National Regulations (standards) of accounting in the public sector. In each topic, where it is required by its content, completed numerical examples of accounting accounting algorithms are given, which allows you to better understand the theoretical material.
Included in the textbook questions for self-training, tests and tasks allow you to use it for practical classes, assignments for self-preparation and test control of students' knowledge.
It is designed primarily for students of specialty 071 "Accounting and Taxation" of the Bachelor's and Master's degree. The benefit will also be useful for students of other economic specialties, teachers of higher education institutions, accountants, practitioners, students of the system of training, retraining and advanced training of personnel, heads of institutions financed from the budget.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/419/
Скачати публікацію
Назва файлу
budjet-book.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
667
Скачувань
4750
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів