Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки
Publication title:
Methodology for integral assessment of renewable energy impact on environment under non-stationary economy
Ключові слова
environment, renewable energy, pollution, альтернативна енергетика, emissions, навколишнє середовища, generation., забруднення, викиди, генерація.
Автор
Гнедіна Катерина Володимирівна
Рік публікації
2017
Видавництво
м. Харків
Мова
Українська
Аннотація
Необхідність зниження антропогенного навантаження, подолання загроз екологічній безпеці та забезпечення еколого-орієнтованого розвитку є одними із основних глобальних викликів сучасності. Водночас заміщення традиційних джерел альтернативними потребує кількісної оцінки прямого та опосередкованого впливу на довкілля.
В статті проаналізовано динаміку та структуру забруднення в Україні в розрізі основних забруднювачів, форм забруднень та їх вплив на вуглецеву продуктивність ВВП. Запропоновано проводити оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки за допомогою інтегрального індикатора, який би враховував низку факторів, зокрема, зміну частки ВДЕ у загальному первинному постачанні енергії, зміну частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, індекс парникових газів за сектором енергетики, зміну якості атмосферного повітря у міському населеному пункті, обсяг інвестицій у скорочення викидів СО2, вуглецеємність виробництва енергії, частку потужностей у тепловій генерації, що відповідає екологічним вимогам ЄС.

Бібліографічний опис: Петраков Я.В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки/Я.В. Петраков, К.В. Гнедіна// Проблеми економіки. – 2017. - № 4. – С.148 – 155.
Abstract
The need to reduce anthropogenic pressure, overcome threats to environmental safety and provide ecologically-oriented development are one of the main global challenges of our time. At the same time, the replacement of traditional sources with alternatives requires a quantitative assessment of direct and indirect environmental impacts.
The article analyzes the dynamics and structure of pollution in Ukraine in terms of major pollutants, forms of pollution and their impact on the carbon productivity of GDP. It is proposed to assess the impact of alternative energy on the environment in a non-stationary economy using an integral indicator that takes into account a number of factors, in particular, the change in the share of RES in the total primary energy supply, the share of renewable energy production, the index of greenhouse gases by the energy sector, the change in the quality of atmospheric air in the urban populated area, the amount of investment in reducing CO2 emissions, the carbon intensity of energy production, the share of sweat thermal power plants, which meets the ecological requirements of the EU.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/421/
Скачати публікацію
Назва файлу
problems-of-economy-2017-4-0-pages-148-155.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
283
Скачувань
89
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів