Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 153 документи

Автор Назва публикації Тип Рік
Лень В. С. Щодо оцінки довгострокових боргових зобов’язань на дату балансу Теза 2020
Лень В. С. Про ставки дисконтування (відсотка) за довгостроковими борговими зобов’язаннями Теза 2020
Лень В. С. ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Теза 2019
Лень В. С. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ШОДО СУТТЄВОСТІ Теза 2019
Лень В. С. Учетная политика и ее составляющие Стаття 2019
Лень В. С. СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Стаття 2018
Лень В. С. Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards Стаття 2018
Лень В. С. Анализ методик экономической оценки кормовых культур Стаття 2018
Лень В. С. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ Стаття 2017
Лень В. С. Accounting policy and its impact on the cost of finished products Стаття 2017
Лень В. С. Облік транспортно-заготівельних затрат підприємств роздрібної торгівлі Стаття 2017
Лень В. С. Социальная политика предприятия: показатели и отчетность Стаття 2017
Лень В. С. О формировании показателей корпоративной социальной ответственности по категории «экологическая»/ Стаття 2017
Лень В. С. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Стаття 2017
Лень В. С. О ПОНЯТИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА» Теза 2016
Лень В. С. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ Стаття 2016
Лень В. С. Облік доходів бюджетних установ за новим планом рахунків Теза 2016
Лень В. С. Учетно-аналитическое обес-печение управления: понятие и структура Стаття 2016
Лень В. С. Звітність підприємства. Завдання для самоконтролю для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Укл.: Лень В.С., Гливенко В.В.— Чернігів: ЧНТУ, 2016. — 133 с. Методичні вказівки 2016
Лень В. С. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ Теза 2016