Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
 Очистити
Автор:
Тип:
Рік:

Знайдено 26 документів

Автор Назва публикації Тип Рік
Сидоренко О. О. Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій страхування: метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни ”Облік і аудит в страхових організаціях” для студентів напрямку підгот. 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання Методичні вказівки 2010
Гнедіна К. В. Управлінський облік. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання Методичні вказівки 2019
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" всіх форм навчання (2-е видання) / Укладачі: Шкарлет С.М., Акименко О.Ю. - Чернігів: 2018. - 155 с. Методичні вказівки 2018
Акименко О. Ю. Організація обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освіт-ньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 "Облік і оподаткування” всіх форм навчання. Укл.: О.Ю. Акименко - Черні-гів: ЧНТУ, 2016. – 73 с. Методичні вказівки 2016
Акименко О. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Кон-спект лекцій для студентів спеціальності «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укладачі: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 122 с. Методичні вказівки 2017
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 95 с. Методичні вказівки 2018
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Методичні вказівки до самостійної роботи та ви-конання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладачі: Акименко О.Ю., Клименко Т.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 31 с. Методичні вказівки 2017
Акименко О. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / Укладач: Маргасова В.Г., Акименко О.Ю. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 121 с. Методичні вказівки 2018
Гнедіна К. В. Логістика. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та перепідготовки за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит" заочної форми навчання/Укл.: Гнедіна К.В. - Чернігів: ЧНТУ, 2015. - 17 с. Методичні вказівки 2015
Лень В. С. Звітність підприємства. Завдання для самоконтролю для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / Укл.: Лень В.С., Гливенко В.В.— Чернігів: ЧНТУ, 2016. — 133 с. Методичні вказівки 2016