Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Автореферат
Назва публікації
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів
Publication title:
Accounting of the formation and placement of insurance reserves
Ключові слова
accounting, страхові резерви, методика, договір страхування, організація, organizing, insurance reserves, methods, страховик, insured, insurer, insurance contract, страхувальник, management accounting., облік, управлінський облік.
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2011
Видавництво
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / О.О. Сидоренко. – Київ, 2011
Мова
Українська
Аннотація
Сидоренко О.О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2011 р.
У дисертації обґрунтовано та поглиблено теоретичні і методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо обліку формування та розміщення страхових резервів.
Запропоновано формувати резерв відкладених зароблених страхових платежів зі страхування фінансових ризиків та страхування кредитів. Удосконалено методичні засади обліку формування страхових резервів, розрахунку зароблених страхових платежів, резерву заявлених, але не виплачених збитків, що сформований у іноземній валюті, резерву коливань збитковості, розрахунку та обліку сум, які повертають страхувальнику при достроковому припиненні дії договору страхування.
Розроблені концептуальні засади організації обліку розміщення страхових резервів з урахуванням особливостей страхового законодавства. Удосконалено класифікацію дозволених активів для розміщення страхових резервів з метою ведення обліку та складання повної і достовірної звітності.
Розроблено модель організації управлінського обліку у страховиків. Удосконалено засади управлінського обліку страхових резервів та витрат. Розширено класифікацію витрат страховика для цілей управління.


Abstract


ANNOTATION
O.O. Sidorenko. Accounting of the formation and placement of insurance reserves. - Manuscript
Dissertation on the receipt of economic candidate scientific degree on speciality 08.00.09 - Accounting, analysis and audit (by types of economic activity). - State Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2011.
In the dissertation the theoretical and methodological approaches are substantiated and extended and practical guidelines on accounting of the formation and placement of insurance reserves are given.
For the first time an additional reserve of deferred earned insurance premiums for financial exposure hedging and credit-related insurance is offered to form. Methodical principles of accounting of the insurance reserves formation, calculation of earned insurance premiums, calculations and accounting of sums that are repaid to an insured after the early termination of the insurance contract are improved.
The conceptual bases of accounting system of insurance reserves placement are developed, taking into account the peculiarities of insurance law. For the first time the current investment and operating real estate is emphasized as the objects of accounting, and the theoretical and methodological approaches to organizing and maintaining their account are developed.
The model of organizing of management account in the insurance companies by the responsibility reporting is developed. The classification of expenses of insurer connected with the specifics of the insurance business is extended.

Аркушів
23
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/197/
Скачати публікацію
Назва файлу
aref-nov.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
825
Скачувань
833
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів