Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОСТАТНОСТІ СУМ НАРАХОВАНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Publication title:
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF SUFFICIENCY OF SUMY OF THE ACCRUED DEPRECIATION IS FOR RECREATION OF THE FIXED ASSETS
Ключові слова
maximum income, Амортизація основних засобів, money streams, відтворення основних засобів, discounting, граничний прибуток, грошові потоки, дисконтування, Depreciation of the fixed assets, reproduction of the fixed assets
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2015
Видавництво
ІІІ Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов (Киев-Прага-Вена, 30 июня 2015 г.).(Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом). Раздел журнала: Экономические науки. Секция: Бухгалтерский, управленческий учет и аудит/ http://ww
Мова
Українська
Аннотація
У статті зазначено, що грошові потоки від надходження на підприємства України сум амортизаційних відрахувань за дисконтованою вартістю не забезпечують навіть простого відтворення основних засобів. Внаслідок цього на їх відтворення підприємства змушені направляти й частину прибутку після оподаткування, який не може бути нижчим від певної граничної величини. Для розрахунку граничної величини прибутку, що забезпечує повне відтворення основних засобів запропоновано розраховувати граничний рівень рентабельності основних засобів та алгоритм його розрахунку, який враховує первісну вартість для нарахування амортизації (ОЗ) та дисконтовану суму нарахованої амортизації за весь період корисного використання (Здиск ) за формулою:
Abstract
It is marked in the article, that money streams from a receipt on the enterprises of Ukraine of sums of depreciation decrees on the discounted cost do not provide the simple recreation of the fixed assets even. Hereupon on their recreation enterprises force to direct and share of profits after taxation, that can not be below from a certain maximum size. For settling of maximum size of income, that provides the complete recreation of the fixed assets it is suggested to expect the maximum level of profitability of the fixed assets and algorithm of his settling, that takes into account a primitive cost for charging (ОЗ) amortization and discounted sum of the accrued depreciation for all period of the useful use (Здиск ) after a formula:
Аркушів
5
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/239/
Скачати публікацію
Назва файлу
amort-ta-vidtvoren.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
987
Скачувань
542
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів