Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Publication title:
DEPRECIATION CALCULATION METHODS AND FIXED ASSETS REPRODUCTION
Ключові слова
Амортизація основних засобів, відтворення основних засобів, граничний рівень рентабельності, fixed assets depreciation, fixed assets reproduction, limit rate of return
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2015
Видавництво
Лень В.С., Перетятько Ю.М. Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів // Актуальні проблеми економіки. –2015.– № 9 ()171). – с. 199-205.
Мова
Українська
Аннотація
У статті проаналізовано грошові потоки від надходження на підприємство сум амортизаційних відрахувань за поточною та дисконтованою вартістю. Порівняння грошових потоків за дисконтованою вартістю свідчить, що вони за величиною є різними при застосуванні різних методів нарахування амортизації і не забезпечують навіть простого відтворення основних засобів. Доведено, що для повного відтворення основних засобів підприємства вимушені додатково інвестувати частину прибутку після оподаткування, який не може бути нижчим певної граничної величини. Для розрахунку граничної величини прибутку, що забезпечує повне відтворення основних засобів, запропоновано розраховувати граничний рівень рентабельності основних засобів (необоротних матеріальних та нематеріальних активів). Алгоритм його розрахунку враховує первісну вартість основних засобів, середній строк корисного використання об’єктів основних засобів та ставку на капітал.
Abstract
The article analyzes the cash flow from the depreciation for the current and present value. Comparison of cash flows indicates that they are different under different depreciation methods and its value does not provide even simple reproduction of fixed assets. It is proved that for full reproduction of fixed assets companies have to invest extra profit after tax, which cannot be lower than a certain limit value. To define this limit, which ensures the complete reproduction of fixed assets it is proposed to calculate the limit rate of return on fixed assets (tangible and intangible assets). This calculation algorithm is based on the initial value of fixed assets, the average useful life of fixed assets and rate of the capital.
Аркушів
7
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/241/
Скачати публікацію
Назва файлу
vidtvorennja-oz.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
871
Скачувань
1542
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів