Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура
Publication title:
POLITICS OF ACCOUNTING IN BUDGET ESTABLISHMENTS: THE CONTENTS AND STRUCTURE
Ключові слова
бухгалтерський облік, облікова політика, державний сектор.
Автор
Нехай Валентин Анатолійович
Рік публікації
2014
Видавництво
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 289-301.
Мова
Українська
Аннотація
У статті обґрунтовано назву внутрішнього розпорядчого документа, яким регламентується бухгалтерський облік у суб’єктів бухгалтерського обліку державного сектору та його структуру. Пропонується назва такого документа “Полі-тика бухгалтерського обліку”. Наведено визначення Політики бухгалтерського обліку як сукупності організаційних, технічних, методологічних та управлінських аспектів, які забезпечують підприємство та зовнішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Доведено, що у цьому документі повинні бути розділи, які розкривають організацію фінансового обліку, облікову політику, організацію управлінського обліку, орга-нізацію податкових відносин. Крім цих розділів допускається і включення до розпорядчого документа й інших розділів, які розкривають інші політики бюджетної установи, які впливають або можуть впливати на показники фінансової звітності. Розкрито також зміст розділів Політики бухгалтерського обліку з урахуванням нормативної бази України та досягнень науки і практики.
Abstract
In clauses are proved the name of the internal circumspect document, with which the book keeping at the subjects of book keeping to state sector and its structure is regulated. The name of such document “Politics of book keeping” is offered. Is given definitions of Politics of book keeping as sets of organizational, technical, methodological and administrative aspects, which provide the enterprise both external users with the authentic and duly information for acceptance of the proved administrative decisions. Is proved, that in this document there should be sections, which open organization of the financial account, registration politics, organization of the adminis-trative account, organization of the tax relations. Except for these sections the inclusion in the circumspect document and other sections is supposed also which open other politics of budget establishment influencing or able to influence on parameters of the financial re-porting. The contents of sections of Politics of book keeping is opened also in view of normative base of Ukraine both achievement of a science and practice.
Аркушів
13
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/302/
Скачати публікацію
Назва файлу
statya-2014-4-45.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
649
Скачувань
639
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів