Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Монографія
Назва публікації
Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання : монографія / Гоголь Т.А., Нехай В.А., Онищенко В.П. [та ін.] за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н., доц. Гливенко В.В.
Publication title:
Improvement of the methodology and organization of accounting and analytical work in modern conditions of management: monograph / Gogol T.A., Nehay VA, Onischenko VP [and others] in the sciences. Ed. doctor of sciences, prof. Margasova VG, Candidate of Economic Sciences, Assoc. Glivenko V.V.
Ключові слова
розрахунок ефективності інновацій, Accounting and analytical work, бухгалтерський облік, economic analysis, accounting, enterprise reporting, Обліково-аналітична робота, economic security of the enterprise, економічний аналіз, calculation of efficiency of innovations, Звітність підприємства, економічна безпека підприємства
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2017
Видавництво
Київ: Кондор-видавництво, 2016
Мова
Українська
Аннотація
У монографії досліджено теоретичні та практичні проблеми бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту суб’єктів господарювання в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання та розширення міжнародних зв’язків. Висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів та складання зовнішньої та внутрішньої управлінської звітності. Приведені методи і моделі дослідження фінансового стану підприємств та приклади застосування інформаційних технологій у вирішені прикладних задач з бухгалтерського обліку.
Монографія є результатом наукових досліджень у 2011-2016 роках за темою «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання» (держ реєстр. № 0111U002362) і орієнтована на широке коло фахівців із бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, економіки, а також на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Abstract
The monograph investigates theoretical and practical problems of accounting, taxation, analysis and audit of business entities in the conditions of adaptation of Ukraine to market conditions of economic activity and expansion of international relations. The theoretical, methodological and practical aspects of accounting and analytical support of activity of economic entities and preparation of external and internal management reporting are highlighted. The methods and models of research of the financial state of enterprises and examples of application of information technologies in solved applied accounting problems are given.
The monograph is the result of scientific research in 2011-2016 on the topic "Improvement of the methodology and organization of accounting and analytical work in modern economic conditions" (State Register No. 0111U002362) and is aimed at a wide range of specialists in accounting, taxation, auditing, economics, and also on lecturers, post-graduate students and students of higher educational institutions.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/367/
Скачати публікацію
Назва файлу
mon-mar-2017.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
762
Скачувань
1114
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів