Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Publication title:
HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM OF UKRAINE
Ключові слова
пода-ткова звітність., фінансова звітність, план рахунків, контроль, : система бухгалтерського обліку, стандарти бухгалтерського обліку
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2017
Видавництво
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ Випуск 17. 2017
Мова
Українська
Аннотація
У статі проаналізовано поняття системи бухгалтерського обліку, виділено її елементи, дано ретроспективний огляд формуванню та розвитку національної системи бухгалтер-ського обліку в Україні. Проаналізовано етапи розвитку сис-теми бухгалтерського обліку в Україні з 1991 по 2017 рр. Особлива увага приділена реформам 2000 р. та 2015-2017 рр., зокрема впровадженню національних положень (станда-ртів) бухгалтерського обліку, Податкового кодексу України, зближення податкового та бухгалтерського обліку, реформи обліку у державному секторі. На кожному з етапів виділені фактори, що впливали на її розвиток та здійснено прогноз щодо їх дії в майбутньому. Проаналізовано взаємозв’язок між системою бухгалтерського обліку та податковою системою, запропоновано напрями їх гармонізаціЇ
Abstract
The article analyses the concept of the accounting system, highlights its elements, and gives a retrospective review of the formation and development of the national accounting system in Ukraine. The stages of the development of the accounting sys-tem in Ukraine from 1991 to 2017 have been analysed. Particular attention has been paid to the reforms of 2000 and 2015-2017, in particular the implementation of national GAAP, the Tax Code of Ukraine, convergence of tax and accounting systems, account-ing reform in the public sector. At each stage, the factors that influenced its development were identified and a forecast of their future performance were made. The relationship between the accounting system and the tax system is analysed, directions of their harmonization are proposed.
Аркушів
7
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/371/
Скачати публікацію
Назва файлу
history-accounting-ukraine-gnpe-onyshchenko.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
605
Скачувань
252
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів