Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА
Publication title:
PECULIARITIES OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND THEIR IMPACT ON THE ACCOUNTING OF INVESTOR
Ключові слова
метод участі в капіталі, суттєвий вплив., інвестор, венчурний капіталіст, реципієнт інвестицій, венчурна інвестиція, венчурний фонд
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2015
Видавництво
ІНВЕСТИЦІЇ №2, 2015
Мова
Українська
Аннотація
Визначено суб'єктів процесу венчурного інвестування, його етапи та особливості. По кожно
му етапу описана його сутність та вимоги до системи бухгалтерського обліку інвестора. Відібра
но методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування. Встановлений
вплив особливостей венчурного інвестування на систему бухгалтерського обліку інвестора у
розрізі чотирьох методів бухгалтерського обліку: спостереження, вимірювання, групування і
систематизації, узагальнення. Визначено метод участі в капіталі як основний метод оцінки вар
тості венчурних фінансових інвестицій. Відібрано головні бухгалтерські рахунки для обліку вен
чурного інвестування. Розглянуто особливості фінансової звітності інвестора. Встановлено, що
насьогодні немає розроблених методичних рекомендацій щодо обліку венчурних інвестицій,
які містили б перелік можливих бухгалтерських проведень. Запропоновано перспективи май
бутніх досліджень у напрямі удосконалення бухгалтерського обліку венчурного інвестування.
Abstract
The article identifies subjects of venture investment, its stages and peculiarities. For each stage
described its essence and requirements for the accounting system of the investor. Selected
methodological and methodical providing of accounting of venture investment. The influence of the
peculiarities of venture capital investment in the accounting system of the investor in the context of
the four accounting methods: supervision, measurement, grouping and ordering, generalization.
The equity method is defined as the main method of valuation of financial investment venture. Selected
key accounts to accounting of venture investment. The features of the financial statements of the
investor are considered. It was found that as of today no official guidelines have been developed for
accounting of venture capital investments, which would contain a list of possible accounting entries.
Offered prospects for future research in the direction of improving the accounting venture investment
Аркушів
4
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/372/
Скачати публікацію
Назва файлу
venture1.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
601
Скачувань
285
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів