Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Publication title:
METHODOLOGICAL AND METHODICAL GROUNDWORK OF ACCOUNTING OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENТATION
Ключові слова
венчурна інвестиція, венчурний фонд, метод участі в капіталі, суттєвий вплив., інвестор, венчурний капіталіст, реципієнт інвестицій
Автор
Онищенко Віктор Петрович
Рік публікації
2015
Видавництво
ІНВЕСТИЦІЇ №4, 2015
Мова
Українська
Аннотація
Визначено основоположні принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, які впливають на облік венчурного інвестування. Серед них названо: імовірність май"
бутньої економічної вигоди, доречність, правдиве подання, суттєвість, достовірність оцінки,
обачність, послідовність, повне висвітлення. Розглянуто, як впливають зазначені принципи на
облікові процедури. Наведено особливості венчурного інвестування, які треба врахувати в ме"
тодологічній і методичній базі їх обліку. Названо основні стандарти бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, які стосуються обліку венчурного інвестування. Метод участі в капіталі
визначений як основний метод обліку венчурних фінансових інвестицій. Визначено склад ме"
тодичного забезпечення бухгалтерського обліку венчурного інвестування: методичні рекомен"
дації, інструкції, положення. Здійснено аналіз деяких положень, зокрема Положення про по"
рядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Визначено недо"
ліки існуючого методичного забезпечення
Abstract
The article identifies the fundamental principles of accounting and financial statements that
influence accounting of venture investment. Among them are named: the probability of future
economic benefits, relevance, faithful representation, materiality, reliability of measurement,
prudence, conservatism, full coverage. In the article considered how these principles influence on
accounting procedures. The article defines the peculiarities of venture capital investment, which
should be taken into methodological and methodical groundwork of their accounting. The basic
standards of accounting and financial statements related to accounting of venture capital investment
are named. The equity method is defined as the main method of accounting for venture financial
investment. The article defines the composition of methodological groundwork of accounting of
venture capital investment: guidelines, instructions, regulations. The author analyse some
regulations, in particular the "Regulation on the Procedure for Determining the Value of the Net Assets
of Joint Investment Institutions Assets". Shortcomings of the existing methodologies are identified
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/373/
Скачати публікацію
Назва файлу
venture2.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
640
Скачувань
334
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів