Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків
Publication title:
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE ENERGY SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF ENERGY MARKETS
Ключові слова
альтернативна енергетика, installed capacity, відновлювані джерела енергії, modernization., інвестиції, встановлені потужності, модернізація., renewable energy sources, alternative energy, investment
Автор
Гнедіна Катерина Володимирівна
Рік публікації
2017
Видавництво
Харкiвський національний економiчний унiверситет імені Семена Кузнеця
Мова
Українська
Аннотація
Анотація. Розглянуто тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків. Встановлено, що частка відновлюваної енергії у загальному обсязі виробництва та споживання енергії залишається незначною, проте відбувається її поступове зростання. Обґрунтовано, що розвиток технологій та масштабування ринків знижує обсяг початкових інвестицій та ціну виробництва електроенергії з енергії сонця, що сприяє зростанню потужностей сонячної енергетики (зокрема за рахунок доступності); а динамічне та своєчасне удосконалення нормативно-правового забезпечення сприяє інвестиційному клімату для модернізації частини електроенергетики, яка використовує традиційні джерела енергії та формуванню ринку альтернативної енергетики в Україні. Оскільки «зелений» тариф обумовив зростання встановлених потужностей виробників електроенергії з відновлюваних джерел (з яких понад 50 % – геліоелектростанції) та кількості об’єктів генерації з ВДЕ (88 % загальної кількості об’єктів – СЕС та малі ГЕС), то розширення доступу до фінансових ресурсів для мікробізнесу (енергетичні ваучери, спеціальні програми кредитної підтримки) стимулюватиме нарощення обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ. Водночас основною проблемою є перспектива втрати «зеленим» тарифом стимулюючого ефекту та посилення фінансового навантаження на побутових споживачів. Для повноцінного використання можливостей, створених тенденціями в альтернативній енергетиці України, необхідно посилити стимулюючий вплив фіскальних і фінансових інструментів, зокрема в частині введення тимчасової податкової знижки з ПДФО на дохід від продажу електроенергії фізичними особами-власниками джерел ВДЕ потужністю до 300 кВт, розширенням доступу до фінансових ресурсів для мікробізнесу за рахунок енергетичних ваучерів, спеціальних програм кредитної підтримки, що сприятиме нарощенню обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ.

Автори статті: Гнедіна К. В., Петраков Я. В., Ющенко Н. Л., 2017

Бібліографічний опис: Гнедіна К.В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків/К.В. Гнедіна, Я.В. Петраков, Н.Л. Ющенко// Управління розвитком. - 2017. - № 3-4 (189-190). - С. 35-47.
Abstract
JEL Classification: Q20; Q28, Q40, Q42, Q43

Abstract. Trends in the development of alternative energy in Ukraine in the context of modernization of energy markets are considered. It is found that the share of renewable energy in the total volume of energy production and consumption remains low but demonstrates a gradual growth. It is grounded that the development of technologies and scaling-up of the markets reduce the volume of initial investments and the price for producing electric power from the sun’s energy enhancing solar energy generation capacity (including due to its availability); whilst the dynamic and timely improvement of the legal base favors the investment climate for the modernization of the part of the electricity sector using the traditional energy sources and development of renewable energy markets. Since the green tariff caused an increase in the installed capacity of producers of electricity from renewable sources (of which more than 50 % are solar power plants) and the number of renewable generation facilities (88 % of their total number comprise solar power plants and small hydropower plants), the expansion of access to financial resources for microbusiness (energy vouchers, special credit support programs) will stimulate the growth of electricity generation from renewable energy sources. At the same time, the main problem is the prospect of a loss by the green tariff of its stimulating effect and an increase in the financial burden on household consumers. In order to fully exploit the opportunities created by the trends in the alternative energy sector in Ukraine, it is necessary to strengthen the stimulating effect of fiscal and financial instruments. This can be done by introducing temporary discounts on individual income tax for natural persons — owners of sources of renewable energy with the capacity of up to 300 kW and increasing access to financial resources for microbusiness due to energy vouchers, special credit support programs, which will help increase volumes of production of electricity from renewable energy sources.

Аркушів
13
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/381/
Скачати публікацію
Назва файлу
stattja-2017-gnedina-petrakov-jushhenko.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
790
Скачувань
553
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів