Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами
Publication title:
Accounting for the costs of land improvement by agricultural enterprises
Ключові слова
бухгалтерський облік, accounting, agricultural enterprises, Поліпшення земель, сільськогосподарські підприємства, Land improvement
Автор
Гливенко Валентина Василівна
Рік публікації
2018
Видавництво
Гливенко В.В. Облік витрат на поліпшення земель сільськогосподарськими підприємствами / В.В. Гливенко // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» лютого 2018 року) / ГО «Фінансово- економічна наукова ра
Мова
Українська
Аннотація
У тезах розкрито порядок обліку поліпшень власних та орендованих земель сільськогогосподарськими підприємствами. Запропоновано облік капітальних затрат на поліпшення земель вести за кожним видом поліпшень та за кожною земельною ділянкою. Доведено, що для нарахування амортизації на капітальні витрати у поліпшення земель найбільш доцільно застосовувати метод зменшення залишкової вартості або кумулятивний. Для ліквідації різних підходів щодо нарахування амортизації на капітальні затрати у поліпшення землі у орендодавця та орендаря запропоновано внести зміни у П(с)БО 14, щодо обліку капітальних затрат у поліпшення землі у орендаря на субрахунку 109 “Інші основні засоби”.
Abstract
In the theses, the procedure for recording the improvement of own and leased land by agricultural enterprises is disclosed. It is proposed to take into account the capital expenditures for improving the land to maintain each type of improvement and for each land plot. It is proved that to calculate depreciation on capital costs in land improvement it is most expedient to apply the method of reducing the residual value or cumulative. In order to eliminate different approaches to calculating depreciation on capital expenditures for improving land from the lessor and the lander, it is proposed to amend the Accounting Standard 14 "Leasing", regarding the accounting of capital costs for land improvement at the lessee's sub-account 109 "Other fixed assets" .
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/383/
Скачати публікацію
Назва файлу
glivenko-teza.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
384
Скачувань
146
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів