Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
СУТТЄВІСТЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Publication title:
SIGNIFICANCE IN ACCOUNTING SUBJECTS OF THE STATE SECTOR
Ключові слова
об’єкти суттєвості, професійне судження, поріг суттєвості. облікова політика, public sector; accounting, materiality; volumes of materiality; professional judgment; threshold of materiality; accounting policy., бухгалтерський облік, державний сектор, суттєвість
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2018
Видавництво
Гливенко В.В., Лень В.С. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 3 (15). – С. 171-183.
Мова
Українська
Аннотація
У статті обґрунтовано визначення поняття суттєвості у бухгалтерському обліку як сукупності пропущеної, невірно поданої та відсутньої додаткової облікової та не облікової інформації у фінансовій звітності, яка може призвести до зміни управлінських рішень чи оцінки її кваліфікованими користувачами. На основі аналізу нормативної бази та наукових джерел уточнено перелік облікових та не облікових об’єктів суттєвості, розкрито порядок визначення порогів суттєвості за статтями обліку та порядок розкриття суттєвості в обліковій політиці суб’єктів державного сектору. Пропонується внутрішнім нормативним документом ввести в обов’язок укладачів фінансової звітності проведення оцінки облікової та не облікової інформації на предмет суттєвості та відображати у фінансовій звітності всю суттєву для користувачів інформацію.
Abstract
The definition of the concept of materiality in accounting as a set of missed, incorrectly filed and missing additional accounting and non-accounting information in the financial statement, which may lead to changes in managerial decisions or evaluations by qualified users, is substantiated within the article. Based on analysis of normative base and scientific sources, the list of accounting and non-accounting objects of materiality is specified, the procedure for determining the thresholds of materiality according to the articles of accounting and the procedure for disclosure of materiality in the accounting policy of public sector entities is disclosed. It is proposed, by internal normative document to oblige compilers of financial statements to conduct evaluation of accounting and non-accounting information on the materiality and to display in the financial statements all essential information for users.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/436/
Скачати публікацію
Назва файлу
significance-in-accounting-subjects-of-the-state-sector.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
296
Скачувань
116
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів