Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Strategy: Essence, Advantages, Methods and Techniques of Formation
Ключові слова
business strategy, advantages of strategy formation, methods and techniques of strategy formation, sketch of a business strategy, strategy, стратегія, strategic plan
Автор
Гнедіна Катерина Володимирівна
Рік публікації
2019
Видавництво
Харків: Бізнес Інформ
Мова
Англійська
Аннотація
Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «стратегія», переваг, методів та прийомів її формування та реалізації. Здійснено огляд та узагальнено існуючі підходи до трактування «стратегії», наведено авторське визначення даної категорії. Ввисвітлено переваги формування стратегії та окреслено її роль у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Розглянуто методи та прийоми бізнес-аналізу, планування та управління, які використовуються під час формування стратегії, її реалізації та оцінювання результатів упроваджених стратегічних заходів. У рамках кожного етапу формування та реалізації стратегії виокремлено основні методи та прийоми, які широко використовуються у практичній діяльності підприємств. При формуванні стратегії підприємства запропоновано застосовувати такий інструмент, як «ескіз бізнес-стратегії», який відображає основні компоненти стратегії та на основі якого може бути розроблено детальний стратегічний план.

Бібліографічний опис: Hnedina K.V. Strategy: essence, advantages, methods and techniques of formation/K.V. Hnedina// Бізнес Інформ. – 2019. – №2. – C. 14-20.
Abstract
The article is concerned with research of economic essence of the concept of «strategy», advantages, methods and techniques of its formation and materialization. A review and a generalization of the existing approaches to the interpretation of «strategy» are carried out, the author’s own definition of this category is provided. The advantages of strategy formation are covered and its role in ensuring the economic security of enterprise is defined. The methods and techniques of business analysis, planning and management, used in the formation of strategy, implementation and evaluation of results of the implemented strategic measures are considered. Within each stage of the strategy formation and materialization, the author allocates the basic methods and techniques, which are widely used in practical activity of enterprises. In forming a strategy of enterprise it is proposed to use such instrument as «sketch of a business strategy», which reflects the main components of the strategy and on the basis of which a detailed strategic plan can be developed.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/438/
Скачати публікацію
Назва файлу
hnedina-business-inform-2019-2-0-pages-14-20.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
298
Скачувань
49
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів