Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ШОДО СУТТЄВОСТІ
Publication title:
Accounting policies of accounting entities regarding materiality
Ключові слова
необлікові об’єкти суттєвості, Materiality accounting objects, non-accounting materiality objects, облікова політика, accounting policy, Облікові об’єкти суттєвості
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2019
Видавництво
Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019..– с. 46-50.
Мова
Українська
Аннотація
Систематизовано об’єкти суттєвості з урахуванням міжнародних та національних стандартів обліку, наведено авторські визначення понять «суттєвість» та «облікова політика». Зроблено висновок, що принцип суттєвості застосовується не лише до облікової, а й до необлікової інформації, наведеної у фінансовій звітності. Запропоновано: в обліковій політиці зазначати пороги суттєвості за кожним кількісним об’єктом суттєвості; незважаючи на методи визначення порогів суттєвості, необхідне їх уточнення на основі професійного судження бухгалтера; необлікові об’єкти суттєвості, з урахуванням кола користувачів звітності та їх потреб у інформації, доречно перерахувати в нормативному документі про облікову політику з указівкою на обов’язкову їх оцінку, і в разі виявлення в них ознак суттєвості, на обов’язкове висвітлення у фінансовій звітності.
Abstract
The objects of materiality are systematized taking into account international and national accounting standards, the author's definitions of the concepts of “materiality” and “accounting policy” are given. It is concluded that the principle of materiality applies not only to accounting, but also to non-accounting information provided in the financial statements. It is proposed: in the accounting policy indicate thresholds of materiality for each quantitative object of materiality; Despite the methods for determining materiality thresholds, they need to be clarified based on the professional judgment of an accountant; non-accounting objects of materiality, taking into account the circle of users of reporting and their information needs, it is appropriate to list in the regulatory document on accounting policies indicating their mandatory assessment, and if they show signs of materiality, for mandatory disclosure in the financial statements.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/494/
Скачати публікацію
Назва файлу
polityka-suttevist-5.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
157
Скачувань
65
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів