Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Publication title:
RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY IN UKRAINE
Ключові слова
стратегія, інформаційне суспільство
Автор
Перетятько Юлія Митрофанівна
Рік публікації
2019
Видавництво
Науковий вісник Полісся № 1 (17), 2019
Мова
Українська
Аннотація
Актуальність теми дослідження. Україна взяла курс на побудову інформаційного суспільства, закріпивши свої прагнення у Законі України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. Внаслідок цього почали активно розвиватися такі направлення як інформаційні та телекомунікаційні технології.
Постановка проблеми. Внаслідок відсутності налагодженої системи щодо виконання плану дій побудови інформаційного суспільства в Україні, більшість очікуваних результатів не були досягнуті. Тому, у 2013 році схвалюється Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. З метою успішної побудови інформаційного суспільства в Україні необхідно здійснювати постійний моніторинг стану виконання поставлених задач в Стратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти побудови інформаційного суспільства в Україні досліджувалися в працях О.В. Прудникова; Ю.Є. Петрухно; А.Є. Меньшеніної; В.М. Поперечнюка та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день, недостатньо досліджені питання з оцінки ефективності реалізації поставлених завдань з побудови інформаційного суспільства в Україні.
Постановка завдання. Основним завданням є моніторинг стану досягнення основних стратегічних цілей з побудови інформаційного суспільства шляхом порівняння планових індикаторів розвитку інформаційного суспільства із фактичними.
Виклад основного матеріалу. Порівняно контрольні значення індикаторів розвитку інформаційного суспільства, які визначені в Стратегії із фактичними значеннями міжнародних рейтингів інформаційного суспільства.
Висновки. Виявлено, що існує суттєвий диспаритет між контрольними та фактичними значеннями індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Це означає, що заходи, які визначені Стратегією не дають бажаних результатів, а отже, гальмують розвиток інформаційного суспільства в Україні. Тому, постає гостра необхідність у коригуванні чинної Стратегії.
Abstract

Urgency of the research. Ukraine has taken a course on the building of an information society, consolidating its aspirations in the Law of Ukraine "On the Basic Principles of the Information Society Development in Ukraine for 2007-2015". As a result, such directions as information and telecommunication technologies began to actively develop.
Target setting. Due to the lack of a well-established system for implementing the action plan for building an information society in Ukraine, most of the expected results were not achieved. Therefore, in 2013, the Strategy for the Information Society Development in Ukraine is approved. In order to successfully build an information society in Ukraine, it is necessary to continuously monitor the state of implementation of the tasks set forth in the Strategy.
Actual scientific researches and issues analysis. Various aspects of the construction of an information society in Ukraine were investigated in the works of O.V. Prudnikova; Yu.E. Petrukhno; A.E. Mensheni VM Transversal and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Issues related to the evaluation of the effectiveness of the tasks set for the construction of an information society in Ukraine are not sufficiently explored.
The research objective. The main task is to monitor the state of achievement of the main strategic goals of building an information society by comparing the planned indicators of the development of the information society with the actual ones.
The statement of basic materials. Comparative control values of the indicators of the development of the information society, which are defined in the Strategy with the actual values of international ratings of the information society.
Conclusions. It was revealed that there is a significant disparity between the control and actual values of the indicators of the development of the information society. This means that the measures identified by the Strategy do not yield the desired results, and thus hinder the development of the information society in Ukraine. Therefore, there is an urgent need to correct the current Strategy.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/495/
Скачати публікацію
Назва файлу
74-77.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
74
Скачувань
20
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів