Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Організація обліку доходів (втрат) від участі в капіталі та отриманих дивідендів з урахуванням вимог податкового кодексу України
Publication title:
ORGANIZATION OF RECOGNITION OF INCOME (LOSS) FROM PARTICIPATION IN EQUITY AND DIVIDENDS TAKING INTO CONSIDERATION THE TAX CODE OF UKRAINE
Ключові слова
облік, оподаткування, доходи (втрати) від участі в капіталі, дивіденди, деталізація субрахунків обліку
Автор
Сидоренко Олександр Олексійович
Рік публікації
2019
Видавництво
Електронне наукове фахове видання СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. – Випуск 4 (21). – 2019. – С. 573-578.
Мова
Українська
Аннотація
У статті досліджено методичні засади обліку доходів (втрат) від участі в капіталі відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», 13 «Фінансові інструменти», Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Податкового кодексу України. В результаті проведеного дослідження виявлено, що питання організації обліку доходів та втрат від участі в капіталі та обліку отриманих дивідендів з урахуванням норм податкового законодавства України, зокрема норм Податкового кодексу України, є маловивченими. У зв’язку з цим автором розроблено деталізацію субрахунків наступних порядків до наявних субрахунків 141, 721–723 та 731, використання яких на практиці, на думку автора, дасть змогу посилити аналітичну функцію бухгалтерського обліку щодо отримання деталізованої інформації стосовно таких доходів та сприятиме зменшенню трудомісткості визначення фінансового результату до оподаткування й складання звітності з податку на прибуток.
Abstract
The main purpose of this work is to study and improve methodological principles for accounting of income (loss) from participation in equity and receiving dividends taking into consideration the norms of the Tax Code of Ukraine, namely the development of a precise detail of the accounting subaccounts: investments by related parties using the equity accounting method; incomes and losses from equity participation; the amount of dividends received, in
order to strengthen the analytical function of accounting, approximation of accounting records to accounting data for tax purposes and facilitating the process of preparing tax returns on corporate profit tax. General scientific and specific methods of cognition, in particular, analysis and synthesis, abstraction, graphic method, and others are the theoretical and methodological basis of the research. Within the article, methodical principles for accounting for income (loss) from equity participation in accordance with the Accounting Standards 12 “Financial Investments”, 13 “Financial Instruments”, Instructions on the application of the Plan of the accounts of assets, equity, liabilities and business operations of enterprises and organizations and the Tax Code of Ukraine are studied. As a result of the study, it was found that the issue of organizing the accounting of income and losses from participation in equity and accounting for dividends received, taking into consideration the norms of the tax legislation of Ukraine, in particular
the norms of the Tax Code of Ukraine, are poorly understood. In this regard, in the work, the author developed the details of the subaccounts of the following orders to existing sub-accounts: 141, 721–723, 731 “Dividends received”, the use of which in practice, according to the author, will strengthen the analytical function of accounting in terms of obtaining detailed information on such income and will help reduce the complexity of determining the financial result before tax and compiling income tax returns. In addition, the proposed detail on the sub-accounts under study is a prerequisite for improving the methodology for accounting for income (loss) from participation in equity and the amount of dividends received in the future in the context of taking into consideration the country of the investment object and its type under the taxation system.
Аркушів
6
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/502/
Скачати публікацію
Назва файлу
organizacija-obliku-dohodiv-vtrat-vid-uchasti-v-kapitali-ta-otrimanih-dividendiv-z-urahuvannjam-vimog-podatkovogo-kodeksu-ukraini.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
77
Скачувань
20
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів