Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Теза
Назва публікації
Щодо оцінки довгострокових боргових зобов’язань на дату балансу
Publication title:
Concerning the estimation of long-term debt at the balance sheet date
Ключові слова
довгострокова дебіторська заборгованість, long-term receivables, приклади розрахунків теперішньої вартості, present value, examples of present value calculations, Довгострокові зобов’язання, Long-term liabilities, Теперішня вартість
Автор
Лень Василь Степанович
Рік публікації
2020
Видавництво
Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. с. 15-20.
Мова
Українська
Аннотація
У тезах проаналізовано нормативну базу щодо відображення в обліку та звітності теперішньої вартості довгострокових боргових зобов’язань. Зроблено наступні висновки та пропозиції: теперішню вартість боргових зобов’язань, які підлягають дисконтуванню, підприємствам доцільно відображати на першу звітну дату після їх виникнення; використання формули визначення ефективної ставки відсотка, наведеної в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України, більш прийнятне, ніж наведено в додатку 1 до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”; на державному рівні пропонується розробити та затвердити Методичні рекомендації щодо визначення теперішньої вартості боргових зобов’язань, які підлягають дисконтуванню, та розподілу дисконтних різниць між звітними періодами. Наведено також три приклади розрахунків.
Abstract
The thesis analyzes the regulatory framework for the accounting and reporting of the present value of long-term debt. The following conclusions and suggestions have been made: it is advisable to present the present value of the debt to be discounted to enterprises at the first reporting date after their occurrence; the use of the formula for determining the effective interest rate given in the Methodological Guidelines for the calculation of the effective interest rate on financial instruments in Ukrainian banks is more acceptable than in Annex 1 to P (C) BO 12 "Financial Investments"; at the national level, it is proposed to develop and approve Methodological Guidelines for determining the present value of the debt to be discounted and the distribution of discount differences between the reporting periods. Three examples of calculations are also given.
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/508/
Скачати публікацію
Назва файлу
ocinka-debitorky-kredytorky.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
31
Скачувань
10
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів