Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету
Тип публікації
Стаття
Назва публікації
Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжках креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції з ЄС
Publication title:
Intangible Cultural Heritage Prospects in Creative Industries Value Chains in Ukraine within the EU Eurointegration
Ключові слова
нематеріальна культурна спадщина , креативні індустрії , економіка культури , бізнес-ланцюжки, інтеграція з ЄС
Автор
Петраков Ярослав Валерійович
Рік публікації
2017
Видавництво
Білецька Т.Ф., Петраков Я.В., Сизоненко О.В. Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжках креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції з ЄС, Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки, 2017, 3(3), С.29-35.
Мова
Українська
Аннотація
Ключовими викликами для національної культурної спадщини в Україні є: 1) її поступовий занепад та забуття, обумовлені як незавершеністю процедури ідентифікації об’єктів нематеріальної культурної спадщини (ОНКС), так розрізненістю та необізнаністю зацікавлених сторін щодо існуючих інструментів її захисту та підтримки, 2) дефіцит фінансових ресурсів для ревіталізації об’єктів, та процедурні обмеження використання бюджетних коштів їх розпорядниками. Одним з можливих напрямів їх вирішення є удосконалення механізму фінансування державно-приватних проектів, індукованих розвитком культурних і креативних індустрій в Україні. Особливістю пропонованого рішення є його міждисциплінарний характер (на помежів’ї культури, фінансів та бухгалтерського обліку), що зумовлює застосування комбінації фінансових та фіскальних інструментів для таргетування кількох внутрішньогалузевих проблем і викликів, так і генерування потужного позитивного ефекту поширення на інші суміжні традиційні та нові галузі економіки в рамках Індустрій 4.0 та екосистемних інновацій, в поєднанні з застосуванням кращих зарубіжних інноваційних практик в сфері охорони ОНКС в Україні на місцевому рівні в контексті децентралізації з урахуванням переходу на середньострокове бюджетне планування та інноваційними фінансовими інструментами приватного сектору (краудфандінгом, старт-ап та сід-фінансуванням), дозволить істотно розширити спроможність місцевих громад, груп активістів та відповідальних установ в сфері захисту та ревіталізації ОНКС.
Oрганізаційно-технічні засади захисту ОНКС в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства потребують оновлення та приведення у відповідність до найкращих світових аналогів, і мають бути спрямовані на: 1) завершення формування єдиного національного реєстру нематеріальної культурної спадщини (у відповідності до зобов’язань за Конвенціями ЮНЕСКО 2003 і 2005 років), 2) розробку методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, 3) удосконалення облікової картки ОНКС та методології обліку доходів і витрат від ОНКС, 4) розробку інформаційно-аналітичної системи (он-лайн) реєстру ОНКС; 5) активну інтеграцію ОНКС в бізнес-ланцюжки креативних старт-апів та проекти в сфері культури. Крім того, комплекс заходів має бути доповнений відповідним оновленням нормативно-правової бази з ревіталізації нематеріальної культурної спадщини, а також активною навчальною та просвітницькою діяльністю як серед представників культури та креативних індустрій, так і серед широкого кола потенційних споживачів культурних продуктів
Abstract
National cultural heritage faces two key challenges: its gradual decline and oblivion, driven, on one hand, by incompatible procedure of intangible cultural heritage object’s (ICHO) identification, teared and unconcerned stakeholders regarding existing tools for its protection and support, and on other hand — by protracted deficit of financial resources for ICHO revitalization, and by procedural limitations for budget expenditures by their managers. As a possible solution, we suggest the development of project’s finance mechanism of ICHO revitalization induced by the development of cultural and creative industries in Ukraine fostering revitalization of ICHO. Interdisciplinary nature of research (on the borders of culture, finance and accountancy), designed both to target several Intra-sectoral problems and challenges, and to generate positive spillover effects on other cross-border traditional and new sectors of economy within Industry 4.0 and ecosystem innovations, in cooperation with integration of best innovative world practices in the field of ICHO preservation for Ukraine at local level in the context of decentralization and shift towards medium-term budgetary planning, together with innovative private sector financial tools (crowdfunding, start-up and seed financing), will enable essential local communities, stakeholders’, activists’ and responsible entities’ capacity enhancement for preservation and revitalization of ICHO.
We propose to amend and upgrade existing organizational and technical bases of ICHO preservation to the would best practices, and focused at 1) finalizing of National Register of ICHO (in order with liabilities within UNESCO Conventions 2003 and 2005); 2) development of accountancy guidelines for ICHO, 3) development ICHO accounting card, profits and costs accounting methodology; 4) construction of web-tool for ICHO register; 5) active integration of ICHO in creative start-ups’ and cultural projects’ value chains. Besides this, action plan should comprise legal refreshment in revitalization of intangible cultural heritage, and active training and promotion activities between both CCI stakeholders and wide range of potential cultural products consumers
Аркушів
7
Посилання
http://ekona.org.ua/repository/view/363/
Скачати публікацію
Назва файлу
mnjie-2017-3-8.pdf
Розмір
1kB
Переглядів
291
Скачувань
157
Скачати публікацію Скачати програмне забезпечення для перегляду PDF документів